زندگي

انجمنهای تخصصی سایت سجاد -> زبان خارجه

نویسنده: Samiraمحل سکونت: همدان پستتاریخ: سه‌شنبه 22 اسفند 1385 - 20:07    عنوان:  زندگي

Live one day at a time
اين يكروزه را زندگي كن

We cannot change the past ,
نمي توانيم گذشته را تغيير دهيم

We just need to keep The good memories
تنها بايد خاطرات شيرين را به ياد سپرد

And acquire wisdom from the mistakes we've made .
و لغزشهاي گذشته را توشه ره خرد سازيم

We cannot predict the future;
نمي توانيم آينده را پيش بيني كنيم

We just need to hope and pray for the best and what is right ,
تنها بايد اميدوار باشيم و خواهان بهترين و هر انچه نيكوست

And believe that's how it will be.
و باور كنيم كه چنين خواهد شد

We can live a day at a time
ميتون روزي را زندگي كرد

Enjoying the present
دم را غنيمت شمريم

And always seeking to become a more loving and better person
و همواره در جستجو تا بهتر و نيكوتر باشيمانجمنهای تخصصی سایت سجاد -> زبان خارجه

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

صفحه 1 از 1